Factuur voorwaarden Dekes bv (‘DKDecor’)

Art.1 – DEKES BV is niet verantwoordelijk voor verborgen risico’s waardoor schade, van welke aard ook, zou kunnen voortvloeien. Alle verantwoordelijkheid van DEKES BV vervalt eveneens van zodra, derden (anderen dan personeel van DEKES BV) bepaalde werken zouden uitvoeren.

Art.2 – Prijsoffertes worden opgemaakt aan de hand van vaste m² prijzen en zijn maximaal 30 dagen geldig. Wijzigingen en extra gevraagde werken worden afzonderlijk aangerekend.  Zij worden geacht aanvaard te zijn na onderling overleg.

Art.3 – Het ondertekenen van de offerte en/of het ontvangen van de factuur houdt de aanvaarding van onze factuurvoorwaarden in.  

Art.4 – De klanten zijn volledig verantwoordelijk voor de goederen en het materiaal dat bij hen geleverd werd, zowel voor het goede behoud of de eventuele verdwijning en/of de schade die ze zouden kunnen ondergaan als wij er niet zijn.

Art. 5  – Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd.

Art.6 – Startdata & Leveringsdata worden altijd bij benadering opgegeven; het geven hiervan brengt geen verbintenis voor de verkoper met zich mee.  Vertraging geeft de koper niet het recht een schadevergoeding te eisen of de geplande werken te annuleren. Wij doen ons uiterste best om onze beloftes na te komen.

Art.7 – Water, elektriciteit en toilet zijn te voorzien door de klant alsook nu en dan een koffietje mag ook ? .

Art.8 – De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden (helemaal leeg) om een vlotte en veilige manier van werken mogelijk te maken. Indien dit niet het geval is zullen er enkele werkuren extra worden aangerekend om dit mogelijk te maken, wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele opgelopen schade tijdens dit gebeuren.

Art. 9 – Klachten aangaande de facturen zijn niet meer aanneembaar wanneer zij niet geformuleerd zijn binnen de acht dagen na factuurdatum en dit per aangetekend schrijven.

Art.10 – Na goedkeuring van onze offerte, vragen wij een voorschot van 30% van de afgesproken prijs, indien dit geweigerd of niet betaald wordt geeft dit de verkoper de kans om de afgesproken overeenkomst te annuleren.   

Art.11 – Al onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting.   Wissels noch cheques worden aanvaard.  

Art.12 – Bij niet betaling van onze facturen op vervaldag zal het onbetaalde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest aangerekend worden van 2% per maand vertraging.  

Art.13 –  Wanneer een offerte overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen offerteprijs.  

Art.14 – Al onze facturen zijn betaalbaar te Zwevegem binnen 30 dagen te rekenen vanaf factuurdatum. Vanaf de vervaldag der factuur brengt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning een intrest op van 2% per maand. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling zonder ernstige en erkende redenen op de vervaldag is boven op het verschuldigde bedrag van rechtswege en na vergeefse aanmaning een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 12% van de totale factuurschuld met een minimum van € 150, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Art.15 – In geval van betwisting zijn de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Art.16 – Tijdens of na de werken worden regelmatig foto’s genomen die kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden zoals reclame op onze website, facebook & instagrampagina.


 

Gratis Offerte

Aanpak

1
Gratis plaatsbezoek
We komen langs voor een gratis gesprek en opmeting.
2
Voorstel op maat
We sturen je een offerte met een correcte prijs en geen verrassingen.
3
Kleuradvies
Als je dat wil, komt onze specialiste langs met kleuradvies of hulp bij technische vragen.
4
Aan de slag!
Ons immer vrolijk team gaat aan de slag.
5
Opvolging en afronding
Geef zeker je feedback tijdens als na de werken. We verrassen je graag met een fantastisch eindresultaat.

Tevreden klanten

“Een absoluut topbedrijf! Super professioneel en vriendelijk om mee om te gaan. Jaime en zijn team hebben mijn nieuwbouwappartement geschilderd in Gent en ook al was ik zelf niet aanwezig, ik werd constant op de hoogte gehouden van de vooruitgang. Uitstekende afwerking, super flexibel voor aanpassingen en alles wordt in het werk gesteld voor het beste resultaat, ook al ken je er zelf niets van.”

Els Baert, Gent
Meer realisaties

Contacteer ons

Wij mochten uw vraag om inlichtingen via het contactformulier in goede orde ontvangen. 
Wij doen het nodige om u zo spoedig mogelijk te contacteren.